RM MFGCO  패션쥬얼리회사(Niles)

RM MFGCO  패션쥬얼리회사(Niles)

RM MFGCO  패션쥬얼리회사(Niles)

-Sales팀 직원 영업고객관리경험 있으신분 우대.

타주고객관리를 위해 출장업무 필수

.-warehouse, shipping 성실하시고 건강하신분

*H1B sponsorships available

이력서 e-mail: richk@rmmfg.com

847-647-0001(Richard Kim) exit:375