Dream  World  Inc 사원모집. Beauty 도매업체.

Dream  World  Inc 사원모집. Beauty 도매업체.

Dream  World  Inc 사원모집. Beauty 도매업체. *Sales(남)/* 그래픽디자이너 브랜딩 디자인, 패키지 디자인 .의료,치과,안과보험,유급휴가/점심제공/ 취업에 결격 사유가 없으신분 이력서) cwchung@jinny.com  847-600-3020